Relació d'investigacions o novetats sobre la histňria de Palamós i Sant Joan de Palamós (Vila-romà), que actualment s'estan desenvolupant o bé es varen realitzar fa poc temps.

El conjunt hidràulic del molí del mas Xifra de Vall, a VILA-ROMÀ (1)

L'Ajuntament de Palamós, per mitjà del seu departament de Medi Ambient, ha fet netejar de brossa tot l'entorn del conjunt hidràulic de l'antic mas Xifra de Vall, sota mateix les ruïnes del mas Antoniet, al començament de la vall de Bell-lloc (Vila-romà- Palamós). La direcció tècnica ha estat a càrrec de l'arqueòloga de Palamós, Maria José Caja, i del tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, Josep Vilanova.

La zona que s'ha netejat abasta: la resclosa, el rec de l'estallador, la bassa i el propi molí. El conjunt està encara en bones condicions de conservació, malgrat els estralls que ha produït el pas de cinc a set-cents anys.

El molí del mas Xifra de Vall o de Femades, situat al costat de la riera de Bell-lloc o dels Trucs (veure plànol a baix), rebia el nom del mas que tenia a la vora, anomenat així per a diferenciar-lo del mas Xifra de Mont (actualment mas Antoniet). Se'l troba esmentat ja des de l'any 1322 (1), encara que no hi ha dubte que la seva antiguitat és superior, situant-se abans del segle XIV. Així ho fa pensar el fet que l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols el va establir al mas Femades, l'any 1318 (2). Aquest primer esment del molí es troba a l'escriptura on Berenguer de Vinyals (mas ja desaparegut, que era a prop del mas Salvà) fa donació de la seva part del molí a Galceran de Ribera. En l'escriptura es diu que el molí havia estat reedificat a prop de l'hort de Femades.

Com és ben conegut, els molins s'arrendaven a diferents masos per a poder moldre el seu gra de blat o d'ordi. Normalment s'arrendava per un dia i una nit de cada setmana i es pagava un cens en espècie. L'ús del molí que ens ocupa era repartit de la següent manera:

Mas Salvetat, 1 dia i 1 nit; mas Femades o Xifra de Vall, 3 dies i 3 nits; mas Bruguera, 2 dies i 2 nits; i mas Salvà, 1 dia i 1 nit. Al principi del segle XVII, pertanyia 6 dies i 6 nits al mas Antoniet i 1 dia i 1 nit al mas Perearnau. Precisament aquest mas va renunciar al seu ús, per la impossibilitat d'utilitzar-lo, ja que al 1620 ja era enrunat (3). Abans però havia sofert altres reedificacions.

El domini directe del molí del mas Xifra de Vall o de Femades era compartit per tres senyors feudals: Monestir de Sant Feliu de Guíxols, senyoriu d'Aguilar i el castell de Sant Esteve de Mar, els quals cedien la seva part per l'ús dels masos dels corresponents senyorius o a altres. Així, el mas Salvetat donava de cens per l'ús d'un dia i la seva corresponent nit de cada setmana: a l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, la sèptima part de tres sous, moneda de tern; a la casa Sarriera (Aguilar), la sèptima part d'una quartera de "frument" (blat); i al comte de Palamós (castell de Sant Esteve de Mar), la sèptima part d'una mitgera d'ordi. Com es veu els censos es calculaven per parts o dies d'una setmana (4).

El molí del mas Xifra de Vall o de Femades era del tipus corrent a aquestes contrades (2). Disposava d'una resclosa amb una comporta, l'estallador, que conduïa l'aigua a una bassa, per mitjà del rec de l'estallador. La bassa tenia un pou per on entrava l'aigua i feia rodar les moles del molí. L'aigua tornava a la riera de Bell-lloc per mitjà del rec del "bramador".

Actualment, el conjunt hidràulic netejat, i en algunes parts fins i tot consolidat, conserva pràcticament tots els elements primitius, fora d'un petit tram del rec de l'estallador. També s'ha posat al descobert un segon molí molt simple, que formava part de l'estructura de la presa o resclosa i que possiblement pertanyia al mas Antoniet que està molt a prop.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

(1)  P. TRIJUEQUE Els molins fariners de la Batllia de Palamós. "Estudis del Baix Empordà", vol.13 (1994)
(2)  J. BOLÓS i J. NUET. Els molins fariners. Edit. Ketres. "Col·lecció Ventall", núm.1. ISBN: 84-85256-30-1  DL: B-4197-1983

 

Fonts documentals

(1)  Arxiu Històric de Girona (AHG). Notaria de Calonge, núm.194 (1322 kalendes desembre III); AHG Notaria de Palamós (NP), núm.sc (1419 març 20)
(2)  AHG. Notaria de Sant Feliu de Guíxols (NSFG), núm.958, pàg.10. Capbreu del monestir de Sant Feliu de Guíxols (1682)
(3)  AHG. NP, núm.189 (1620 agost 26)
(4)  AHG. NSFG, núm.958. Capbreu del monestir de Sant Feliu de Guíxols (1682), pàg.6

 

portada

tornar

Si ens voleu contactar, l'adreça és:   correo@palamos-santjoan.org